ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ
ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η εταιρεία με την επωνυμία «ΓΙΓΑΣ ΔΕΛΤΑ Ε.Π.Ε.» (με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ: 058349304000 και Α.Φ.Μ: 099794865), εδρεύουσα στην Θεσσαλονίκη, επί της οδού Μ. Μπότσαρη 74, Τ.Κ. 54644 (καλούμενη εφεξής και ως η «Εταιρεία»), η οποία δραστηριοποιείται επιχειρηματικά στον χώρο εμπορίας ειδών υπόδησης, ένδυσης, αξεσουάρ και συναφών προϊόντων, είναι δικαιούχος, μεταξύ άλλων, του παρόντος διαδικτυακού τόπου – ηλεκτρονικού καταστήματος με domain name «www.sneakerstown.gr» (εφεξής και ως “sneakerstown.gr” ή/και «διαδικτυακός τόπος» ή/και «ηλεκτρονικό κατάστημα») και προσφέρει τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της, σύμφωνα με τις επιταγές των διατάξεων της εκάστοτε ισχύουσας ημεδαπής νομοθεσίας και του ενωσιακού δικαίου, υπό τους παρόντες Γενικούς Όρους και Προϋποθέσεις χρήσης.

Οι ως άνω όροι και προϋποθέσεις περιγράφονται αναλυτικά κατωτέρω και ισχύουν για το σύνολο του υπάρχοντος και μελλοντικού περιεχομένου του παρόντος διαδικτυακού τόπου, εκτός εάν ρητά αναφέρεται – κατά περίπτωση – το αντίθετο.

Στο πλαίσιο αυτό, ο εκάστοτε χρήστης των σελίδων του παρόντος διαδικτυακού τόπου (καλούμενος εφεξής «χρήστης» ή/και «επισκέπτης» ή/και «πελάτης» ή/και «αγοραστής» ή/και «μέλος») καλείται να διαβάσει προσεκτικά τους κάτωθι όρους χρήσης και να προβεί σε επίσκεψη/χρήση αυτών των σελίδων ή/και υπηρεσιών, μόνον εφόσον συμφωνεί με αυτούς και τους αποδέχεται πλήρως, συνίσταται δε σε αυτόν η τήρηση σχετικού αντιγράφου. Σε περίπτωση σχετικής διαφωνίας ο χρήστης θα πρέπει να  μην προβεί σε χρήση του παρόντος διαδικτυακού τόπου και παρακαλείται να γνωστοποιήσει τις τυχόν παρατηρήσεις του προς την Εταιρεία, οι οποίες θα λαμβάνονται υπόψη με βάση την καλή πίστη και τα συναλλακτικά ήθη, στο βαθμό του δυνατού.

1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

1.1 Η Εταιρεία διατηρεί το αποκλειστικό δικαίωμα να διακόπτει μόνιμα ή προσωρινά την λειτουργία του διαδικτυακού τόπου με ή χωρίς προειδοποίηση προς τους χρήστες/μέλη. Ο επισκέπτης/χρήστης αναγνωρίζει ότι δεν έχει καμία απαίτηση έναντι της Εταιρείας ή οποιοδήποτε άλλο μέρος εάν περιεχόμενο που δημιούργησε και διαμόρφωσε, ανήρτησε ή έστειλε ο ίδιος, χρησιμοποιηθεί με τον παραπάνω τρόπο από την Εταιρεία ή από οποιοδήποτε άλλο μέρος. Παράλληλα, ο επισκέπτης/χρήστης έχει την ευθύνη πρόσβασης στις υπηρεσίες του sneakerstown.gr, καθώς και την αποκλειστική ευθύνη της καταβολής των σχετικών με αυτήν την πρόσβαση εξόδων, όπως των τυχόν τελών σε τρίτους φορείς (π.χ. παρόχους υπηρεσιών internet κλπ).

1.2 Ο επισκέπτης/χρήστης απαγορεύεται να ανεβάζει στον παρόντα διαδικτυακό τόπο περιεχόμενο που δεν είναι πρωτότυπο και παρακαλείται να μην αποστέλλει οτιδήποτε πρέπει να παραμείνει εμπιστευτικό. Επιπρόσθετα, κατά την επίσκεψή του και τη χρήση του παρόντος διαδικτυακού τόπου οφείλει να συμμορφώνεται με την ισχύουσα ελληνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία και τις συμβάσεις του Διεθνούς Δικαίου και να απέχει από κάθε παράνομη και καταχρηστική χρήση του παρόντος διαδικτυακού τόπου ή γενικότερα από κάθε άλλη δραστηριότητα η οποία δεν επιτρέπει τη σωστή λειτουργία του ή παραβιάζει τα δικαιώματα της Εταιρείας ή τρίτων.

1.3 Ενδεικτικά, αλλά όχι περιοριστικά απαγορεύεται η χρήση του παρόντος διαδικτυακού τόπου για:

 • Αποστολή, δημοσίευση, μετάδοση μέσω email ή με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου όπως πορνογραφικού, άσεμνου, δυσφημιστικού, εξυβριστικού, απειλητικού, παράνομου ή άλλου υλικού που θα μπορούσε να αποτελεί ή να προτρέπει σε παράνομη συμπεριφορά και/ ή που προκαλεί προσβολή των χρηστών ηθών, της ανηλικότητας ή προσβάλλει την εμπιστευτικότητα ή το απόρρητο πληροφοριών οιουδήποτε προσώπου.
 • Αποστολή, δημοσίευση, μετάδοση μέσω email ή με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου για το οποίο οι χρήστες δεν έχουν δικαίωμα χρήσης ή μετάδοσης (όπως ενδεικτικά εσωτερικές πληροφορίες, και/ή εμπιστευτικές πληροφορίες που αποκτήθηκαν ή αποκαλύφθηκαν στα πλαίσια εμπορικών, εργασιακών σχέσεων ή που καλύπτονται από συμφωνίες εμπιστευτικότητας).
 • Αποστολή, δημοσίευση, μετάδοση μέσω email ή με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου το οποίο παραβιάζει οποιαδήποτε ευρεσιτεχνία, εμπορικό σήμα, εμπορικό μυστικό, πνευματικά δικαιώματα ή άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα τρίτων.
 • Αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με email ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε υλικού το οποίο περιέχει ιούς λογισμικού ή οποιουσδήποτε άλλους κώδικες, αρχεία ή προγράμματα που έχουν σχεδιαστεί με σκοπό την διακοπή, την πρόκληση βλάβης, την καταστροφή ή τον εξοπλισμό της λειτουργίας οποιουδήποτε λογισμικού ή υλικού υπολογιστών.
 • Ηθελημένη ή αθέλητη παράβαση της ισχύουσας νομοθεσίας.
 • Παρενόχληση τρίτων με οποιοδήποτε τρόπο.
 • Συλλογή ή αποθήκευση προσωπικών δεδομένων σχετικά με άλλους χρήστες.
 • Παρακολούθηση ή αντιγραφή του περιεχομένου του διαδικτυακού τόπου με τη χρήση robot, bot, spider, crawler ή άλλης αυτοματοποιημένης ή μη  διεργασίας.

Σε περίπτωση παραβίασης των ως άνω, υπέχετε ευθύνη αποζημίωσης έναντι της Εταιρείας μας για κάθε ζημία και έξοδα (συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των δικαστικών εξόδων και αμοιβής δικηγόρου) που τυχόν υποστεί.

2. ΠΛΗΡΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑ

2.1 Οι πληροφορίες που περιέχονται στους παρόντες Όρους και οι λεπτομέρειες που περιέχονται στον παρόντα διαδικτυακό τόπο δεν συνιστούν πρόταση πώλησης αλλά πρόσκληση για ενημέρωση. Δεν θα θεωρείται ότι έχει καταρτισθεί καμία σύμβαση μεταξύ της Εταιρείας μας και του επισκέπτη/χρήστη αναφορικά με οποιαδήποτε προϊόντα, παρά μόνον όταν η παραγγελία γίνει ρητώς αποδεκτή από την Εταιρεία. Εάν η παραγγελία δεν γίνει τελικά αποδεκτή από την Εταιρεία και τα χρήματα έχουν ήδη αφαιρεθεί από λογαριασμό σας, τότε αυτά θα επιστρέφονται στο ακέραιο.

2.2 Οι παρόντες Όροι όπως και κάθε έγγραφο που ρητά αναφέρεται σε αυτούς αποτελούν την πλήρη συμφωνία ανάμεσα στην Εταιρεία μας και στον χρήστη αναφορικά με το αντικείμενο της κάθε Σύμβασης και αντικαθιστούν κάθε προηγούμενη γραπτή ή προφορική συμφωνία, συνεννόηση ή διακανονισμό μεταξύ ημών. Αμφότερα τα συμβαλλόμενα μέρη αναγνωρίζουν ότι, για τη σύναψη Σύμβασης, ουδείς εξ αυτών βασίστηκε σε οποιαδήποτε δήλωση, δέσμευση ή υπόσχεση που τυχόν δόθηκε από το έτερο συμβαλλόμενο μέρος ή που υπονοήθηκε προφορικά ή γραπτά κατά τις μεταξύ μας διαπραγματεύσεις πριν από την εν λόγω Σύμβαση, εκτός αν άλλως ορίζεται ρητά στους παρόντες Όρους.

2.3 Επισημαίνεται ότι η χρήση του παρόντος διαδικτυακού τόπου υπέχει πλήρη και ανεπιφύλακτη δήλωση συμφωνίας και αποδοχής των όρων αυτών εκ μέρους σας. Επιπρόσθετα, η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμά της να προβαίνει σε μονομερή τροποποίηση ή ανανέωση των παρόντων χωρίς προηγούμενη ενημέρωση, η οποία θα τυγχάνει εφαρμογής σε μελλοντικές συναλλαγές, ως εκ τούτου ο χρήστης οφείλει κάθε φορά να ενημερώνεται για τις όποιες τυχόν τροποποιήσεις και εφόσον εξακολουθεί τη χρήση του sneakerstown.gr, θα τεκμαίρεται ότι αποδέχεται και αυτές.

3. ΟΡΟΙ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΓΟΡΩΝ

3.1 Για την πραγματοποίηση αγορών μέσω του sneakerstown.gr, ο επισκέπτης/χρήστης του οφείλει να διαβάσει τις σχετικές οδηγίες, οι οποίες είναι διαθέσιμες εδώ και στις οποίες περιγράφονται με λεπτομέρεια όλα τα στάδια από την επιλογή του προϊόντος μέχρι την οριστική υποβολή της παραγγελίας. Αρχικά, ο χρήστης εντοπίζει τα προϊόντα της αρεσκείας του, τα προσθέτει στο «ΚΑΛΑΘΙ» αγορών του και προχωρεί στην «ΠΛΗΡΩΜΗ-CHECKOUT».

3.2 Ο επισκέπτης/χρήστης που προβαίνει σε αγορές/παραγγελίες μέσω του sneakerstown.gr εγγυάται ρητά και ανεπιφύλακτα ότι έχει συμπληρώσει τουλάχιστον το 18ο έτος της ηλικίας του και έχει την εξουσία από το νόμο να περιέλθει σε δεσμευτική συμφωνία με τη ΓΙΓΑΣ ΔΕΛΤΑ ΕΠΕ και να κάνει χρήση των υπηρεσιών της σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της παρούσης.

4. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

4.1 Κατά την διαδικασία ολοκλήρωσης της παραγγελίας θα ενημερωθείτε για το τελικό τίμημα αυτής, όπως αυτό θα προκύψει από την τιμή των προϊόντων, τις όποιες πιθανές εκπτώσεις και τα τυχόν έξοδα αποστολής (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) και θα κληθείτε να επιλέξετε τον τόπο παράδοσης και τον τρόπο πληρωμής. Δεσμεύεστε από την παραγγελία σας τη στιγμή που πατάτε το κουμπί «ΠΛΗΡΩΜΗ-CHECKOUT» στο τέλος της διαδικασίας παραγγελιών.

4.2 Εν συνεχεία και αφού ενημερωθείτε από το σύστημα πως η παραγγελία σας έχει καταχωρηθεί επιτυχώς, θα λάβετε εντός μιας ώρας ένα email στην ηλεκτρονική διεύθυνση που έχετε ορίσει, ως ενημέρωση και επιβεβαίωση της παραγγελίας, με τα πλήρη στοιχεία αυτής (τύπος προϊόντος, κωδικός προϊόντος, μάρκα, χρώμα, ποσότητα, μέγεθος, συνολική τιμή πλέον Φ.Π.Α., τυχόν έξοδα αποστολής κ.λ.π.), το οποίο σας συστήνουμε να εκτυπώσετε ή να κατεβάσατε για μελλοντική αναφορά. Η συμφωνία αγοράς έχει πλέον ολοκληρωθεί/συναφθεί.

Η Εταιρεία μας για το σκοπό της καλύτερης ενημέρωσής σας σχετικά με την εξέλιξη της αποστολής και παράδοσης των αγορών σας θα σας στείλει μια σειρά από emails που θα σας ενημερώνουν για τη συλλογή, αποστολή και παράδοση ή τα στάδια της παραγγελίας σας («Αναμονή», «Διεκπεραίωση», «Ολοκλήρωση» ή «Ακύρωση»).

4.3 Η αγορά ολοκληρώνεται με την καταβολή του ακριβούς ποσού στην Εταιρεία, όπως αυτό ορίζεται στην επιβεβαίωση παραγγελίας. Η Εταιρεία διατηρεί την κυριότητα οποιουδήποτε προϊόντος/-ων έως ότου λάβει ολόκληρη την πληρωμή για αυτό το προϊόν/-ντα. Οι πληρωμές ολοκληρώνονται μόνο όταν τα στοιχεία χρέωσης μπορούν να επαληθευτούν. Ο πελάτης δεν δύναται να εγείρει καμία απαίτηση αναφορικά με την παραγγελία του έως ότου η Εταιρεία λάβει το οφειλόμενο ποσό.

4.4 Η Εταιρεία διατηρεί ρητά το δικαίωμα να μην αποδεχτεί ή να ακυρώσει την παραγγελία σας μετά την αυτοματοποιημένη επιβεβαίωσή της, χωρίς βέβαια να προβεί σε χρέωση του ποσού αγοράς, στις εξής περιπτώσεις (μεταξύ άλλων), χωρίς να καθίσταται υπεύθυνοι για τυχόν ζημιές ή δαπάνες:

 • Ο χρήστης/αγοραστής είναι κάτω από 18 ετών
 • Το προϊόν δεν είναι διαθέσιμο ή δεν υπάρχει στα αποθέματα
 • Τα στοιχεία χρέωσης είναι λάθος ή δεν μπορούν να επαληθευτούν
 • Υπήρχε προφανές σφάλμα στην τιμή που αναγραφόταν στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα
 • Δε μπορέσαμε να παραδώσουμε στη διεύθυνση που μας δώσατε
 • Εξαιτίας ενός γεγονότος ανωτέρας βίας
 • Σε περίπτωση προφανούς ορθογραφικού σφάλματος, λανθασμένης τιμολόγησης ή άλλων λαθών στις πληροφορίες του παρόντος ηλεκτρονικού καταστήματος, ή εάν
 • Η παραγγελία σας επισημαίνεται από τα συστήματα ασφαλείας της εταιρείας μας ως ασυνήθιστη ή ως ευάλωτη σε απάτες.

5. ΕΓΓΡΑΦΗ ΧΡΗΣΤΗ

5.1 Όπως προαναφέρθηκε, η πραγματοποίηση αγορών μέσω του παρόντος προϋποθέτει κατά κανόνα την ολοκλήρωση καταχώρησης ορισμένων προσωπικών στοιχείων του επισκέπτη/χρήστη. Ο χρήστης  δύναται να ολοκληρώσει την αγορά του, είτε ως απλός επισκέπτης/χρήστης είτε να κάνει Εγγραφή ως (νέο) μέλος. Η Εγγραφή του χρήστη/επισκέπτη συνεπάγεται και τη δημιουργία λογαριασμού. Τα στοιχεία που απαιτείται να συμπληρωθούν και στις δυο εκδοχές είναι το ονοματεπώνυμο, email, τηλέφωνο επικοινωνίας και στοιχεία αποστολής-διεύθυνση παράδοσης της παραγγελίας. Επιπρόσθετα, κατά την Εγγραφή νέου μέλους (δημιουργία λογαριασμού), ο χρήστης θα πρέπει να ορίσει έναν κωδικό πρόσβασης, τον οποίο θα χρησιμοποιεί κατά τη διαδικασία εισόδου στον λογαριασμό του και σε μελλοντικές συναλλαγές. Οποιοσδήποτε επιθυμεί να εγγραφεί ως μέλος του παρόντος διαδικτυακού τόπου, πρέπει να δημιουργήσει σχετικό λογαριασμό επιλέγοντας τη σχετική εντολή «ΣΥΝΔΕΣΗ/ΕΓΓΡΑΦΗ» στο άνω δεξιό άκρο του μενού της αρχικής σελίδας. Κατά τη διαδικασία εγγραφής στο sneakerstown.gr, παρέχονται σχετικές οδηγίες, οι οποίες είναι διαθέσιμες εδώ: https://www.sneakerstown.gr/my-account.

5.2 Η εγγραφή σας ως νέο μέλος στο sneakerstown.gr με τη δημιουργία προσωπικού λογαριασμού χρήστη-μέλους (MY ACCOUNT) λαμβάνει χώρα είτε με την καταχώρηση λογαριασμού email, επιθυμητού ονόματος (username) και προσωπικού κωδικού πρόσβασης (password), μετά την ολοκλήρωση της οποίας αποστέλλεται σε αυτόν επιβεβαιωτικό email ταυτοποίησης στον δηλωθέντα λογαριασμό είτε μέσω του λογαριασμού σας στο Facebook και σας επιτρέπει να έχετε μια πιο απολαυστική εμπειρία αγορών, συμμετοχή σε διαγωνισμούς, δωροεπιταγές, προνόμια VIP, καθώς και πιο εύκολη πρόσβαση στην Κατάσταση και στο Ιστορικό των Παραγγελιών σας, επίσης παρέχεται η δυνατότητα ΑΜΕΣΗΣ ΑΓΟΡΑΣ (QUICK CHECKOUT), εφόσον ο χρήστης/επισκέπτης έχει κάνει «ΣΥΝΔΕΣΗ/ΕΓΓΡΑΦΗ». Σε αυτή την περίπτωση απαιτείται η συμπλήρωση μόνο της διεύθυνση email και του κωδικού πρόσβασης (password) κατά την ολοκλήρωση της συναλλαγής .

5.3 Καθίσταται σαφές ότι η Εταιρεία ουδεμία ευθύνη φέρει για το σύνολο των πράξεων που διενεργούνται μέσω του εκάστοτε προσωπικού λογαριασμού χρήστη. Ο εγγεγραμμένος χρήστης θα πρέπει να προβαίνει σε προσεκτική χρήση του λογαριασμού του, να μην αποκαλύπτει τους κωδικούς πρόσβασης σε αυτόν, σε τρίτους και να ειδοποιεί άμεσα την Εταιρεία για οιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη χρήση του λογαριασμού του ή πιθανή παραβίαση ασφάλειας.

5.4 Σε κάθε περίπτωση, ο επισκέπτης/χρήστης που επιθυμεί να απολαύσει τις υπηρεσίες του sneakerstown.gr έχει την υποχρέωση να δηλώνει τα αληθή, ακριβή, έγκυρα, πλήρη και ισχύοντα προσωπικά του στοιχεία, όπως αυτά ζητούνται στις σχετικές αιτήσεις για πρόσβαση στα περιεχόμενα/υπηρεσίες του, καθώς και να ενημερώνει επιμελώς την Εταιρεία άμεσα για κάθε αλλαγή των ανωτέρω στοιχείων, καθώς και να φροντίζει ώστε τα στοιχεία αυτά να παραμένουν διαρκώς ενημερωμένα, αληθή, ακριβή, έγκυρα και πλήρη. Απαγορεύεται η χρήση προσωπικών στοιχείων και δεδομένων τρίτων προσώπων (φυσικών ή νομικών), χωρίς την έγκρισή τους.

6. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

6.1 Ο χρήστης/μέλος αποδέχεται πλήρως και αναντίρρητα το αποκλειστικό δικαίωμα της Εταιρείας να διακόψει την χρήση του/των κωδικών πρόσβασης στις υπηρεσίες του sneakerstown.gr και την διάθεση του περιεχομένου και των πληροφοριών σε περίπτωση που οι χρήστες αυτοί έχουν παραβιάσει του παρόντες όρους, καθώς και κάθε άλλη φορά κρίνεται αυτό απαραίτητο (πχ. για λόγους ασφαλείας, τεχνικών προβλημάτων κλπ.).

7. ΤΙΜΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

7.1 Η τιμή κάθε προϊόντος σε ευρώ θα είναι αυτή που ορίζεται ανά πάσα στιγμή στο sneakerstown.gr, εκτός από τις περιπτώσεις προφανούς σφάλματος. Φροντίζουμε πάντοτε να διασφαλίζουμε ότι όλες οι τιμές στο sneakerstown.gr είναι ακριβείς, ωστόσο ενδέχεται να παρουσιαστούν σφάλματα. Εάν διαπιστώσουμε κάποιο λάθος στην τιμή οποιουδήποτε προϊόντος έχετε παραγγείλει, θα σας ενημερώσουμε το συντομότερο δυνατόν και θα σας δώσουμε τη δυνατότητα να επιβεβαιώσετε εκ νέου την παραγγελία στη διορθωμένη σωστή τιμή ή να την ακυρώσετε. Εάν είναι αδύνατο να επικοινωνήσουμε μαζί σας, θα θεωρήσουμε ότι η παραγγελία σας έχει ακυρωθεί και θα σας επιστρέψουμε στο ακέραιο κάθε ποσό που έχετε πληρώσει.

7.2 Δεν υποχρεούμαστε να σας προμηθεύσουμε κανένα προϊόν στη λανθασμένη χαμηλότερη τιμή (ακόμα και αν σας έχουμε στείλει την Επιβεβαίωση Αποστολής), στην περίπτωση που το σφάλμα στην τιμή είναι προφανές και αδιαμφισβήτητο και μπορεί ευλόγως να αναγνωριστεί από εσάς ως λανθασμένη τιμή. Οι τιμές στο sneakerstown.gr περιλαμβάνουν Φ.Π.Α, αλλά όχι τα έξοδα αποστολής, τα οποία προστίθενται στη συνολική τιμή όπως εμφανίζεται στο στάδιο «ΠΛΗΡΩΜΗ-CHECKOUT» στο πεδίο «Η ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΣΑΣ», το περιεχόμενο του οποίου αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα των Όρων αυτών.

7.3 Οι τιμές των προϊόντων ενδέχεται να αλλάζουν κατά καιρούς, οι αλλαγές όμως δεν θα επηρεάσουν καμία παραγγελία την οποία επιβεβαιώσαμε ήδη με την επιβεβαίωση παραγγελίας. Οι συναλλαγές μέσω του sneakerstown.gr πραγματοποιούνται αποκλειστικά σε ευρώ. Ουδεμία ευθύνη ή επιβάρυνση βαρύνει την Εταιρεία εάν εφαρμόζεται διαφορετική συναλλαγματική ισοτιμία από την Τράπεζα (ή άλλο χρηματοπιστωτικό φορέα/εφαρμογές και πλατφόρμες ηλεκτρονικών συναλλαγών), τις υπηρεσίες της οποίας απολαύει ο χρήστης/αγοραστής.

8. ΠΛΗΡΩΜΕΣ

8.1 Στο πληρωτέο ποσό, δηλαδή στη συνολική αξία της συναλλαγής που επιχειρείτε, όπως εμφανίζεται στο στάδιο «ΠΛΗΡΩΜΗ-CHECKOUT» στο πεδίο «Η ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΣΑΣ», περιλαμβάνεται Φ.Π.Α. και έξοδα αποστολής, όπως αυτά αναλύονται στην ενότητα «ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΩΝ» των παρόντων (βλτ. 10). Παρακαλείσθε να μην προβαίνετε σε πληρωμές με κανέναν άλλον τρόπο ή μέθοδο πληρωμής, εκτός από όσους αναφέρονται παρακάτω ως αποδεκτοί. Εάν το κάνετε, δε φέρουμε ευθύνη για απώλεια της πληρωμής ή άλλες ζημιές που μπορεί να προκύψουν από αυτήν την ενέργεια.

8.2 Για την πραγματοποίηση αγορών και την ολοκλήρωση των συναλλαγών μέσω του sneakerstown.gr γίνονται δεκτοί οι εξής τρόποι πληρωμής:

 • Αντικαταβολή: Ο πελάτης καταβάλει το ακριβές πληρωτέο χρηματικό ποσό σε ευρώ (πλέον τυχόν εξόδων αποστολής) στον υπάλληλο της εταιρείας courier κατά την παράδοση της παραγγελίας, χωρίς να επιβαρύνεται με επιπλέον έξοδα για τη διενέργεια της συναλλαγής. Η επιλογή της αντικαταβολής ως τρόπου πληρωμής της παραγγελίας καθίσταται αδύνατη στην περίπτωση που το πληρωτέο ποσό ανέρχεται πλέον των δυο χιλιάδων ευρώ (2.000,00€).
 • Πιστωτική ή Χρεωστική Κάρτα: Αποδεκτές κάρτες είναι οι Visa, Visa Electron, MasterCard και Maestro. Η χρέωση της χρεωστικής/πιστωτικής σας κάρτας με το πληρωτέο ποσό, το οποίο θα πρέπει να είναι διαθέσιμο και θα κρατείται με την επιβεβαίωση της παραγγελίας, θα πραγματοποιείται σύμφωνα με τη φόρμα αγοράς και τις οδηγίες του παρόντος ιστοτόπου, εφόσον προηγηθεί έλεγχος και πιστοποίηση των στοιχείων και της εγκυρότητάς της. Μετά την ολοκλήρωση της συναλλαγής θα αποστέλλεται ενημερωτικό email στον δηλωθέντα λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. O χρήστης – δικαιούχος της χρεωστικής/πιστωτικής κάρτας συνιστά τον αποκλειστικό υπεύθυνο για την αλήθεια των στοιχείων και την ορθή καταγραφή, που σχετίζονται με αυτήν, κατά την πραγματοποίηση της εκάστοτε συναλλαγής.
 • Πληρωμή στο κατάστημα με την επωνυμία “SNEAKERSTOWN” (Τσιμισκή 111, Θεσσαλονίκη, Ελλάδα): Ο πελάτης δύναται να επιλέξει την πληρωμή και παραλαβή των αγορασθέντων προϊόντων από το φυσικό μας κατάστημα, μετά την ενημέρωσή του εντός των δύο επόμενων ημερών για την άφιξη των εμπορευμάτων με email, επιδεικνύοντας την αστυνομική ταυτότητα και τον κωδικό παραγγελίας του, ώστε να διασφαλίζεται η ασφάλεια των συναλλαγών. Συνακόλουθα, προσφέρεται η δυνατότητα πληρωμής με μετρητά, πιστωτική ή χρεωστική κάρτα, χωρίς πρόσθετες επιβαρύνσεις.
 • Τραπεζική Κατάθεση/Έμβασμα ή πληρωμή μέσω e-Banking: Ο πελάτης προβαίνει σε κατάθεση του πληρωτέου χρηματικού ποσού σε κατάστημα Τραπέζης ή μέσω e-Banking, εντός προθεσμίας τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία επιβεβαίωσης της παραγγελίας, πέραν της οποίας ακυρώνεται αυτομάτως η παραγγελία (χωρίς να απαιτείται περαιτέρω προειδοποίηση). Παρακαλείσθε όπως μας αποστέλλεται με email αντίγραφο του αποδεικτικού κατάθεσης στην ηλεκτρονική διεύθυνση: support@sneakerstown.gr, ώστε να προχωρήσουμε στην εκτέλεση της παραγγελία σας.

Η κατάθεση του πληρωτέου ποσού μέσω Τραπέζης πραγματοποιείται σε έναν από τους κάτωθι αναγραφόμενους αριθμούς τραπεζικών λογαριασμών, ως εξής: 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ:  ΓΙΓΑΣ ΔΕΛΤΑ ΕΠΕ
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ: ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ (#ΧΧΧΧΧ)
ALPHA BANK:708-00-2002-017998
IBAN: GR41 0140 7080 7080 0200 2017 998
ATTICA BANK:85016512
IBAN: GR74 0160 4690 0000 0008 5016 512
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ:6872-124877-007
IBAN: GR46 0171 8720 0068 7212 4877 007

8.3 Εφόσον έχει επιλεγεί ως τρόπος πληρωμής η τραπεζική κατάθεση του πληρωτέου ποσού, η μη καταβολή αυτού στον ως άνω τραπεζικό λογαριασμό εντός της αποκλειστικής προθεσμίας των τριών (3) ημερών και χωρίς προειδοποίηση θα επιφέρει αυτόματα ακύρωση της παραγγελίας, χωρίς να καθίσταται απαραίτητη προηγούμενη προειδοποίηση του χρήστη.

8.4 Η απόδειξη λιανικής πώλησης ή τιμολόγιο αποστέλλεται με την παραγγελία και εσωκλείεται σε φάκελο που εμπεριέχεται στη συσκευασία των προϊόντων. Εάν επιθυμεί ο χρήστης να ελέγξει τον τρόπο πληρωμής, στον προσωπικό του λογαριασμό (MY ACCOUNT) ως μέλος, παρακαλείται να επισκέπτεται την ενότητα «ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ» στον ΠΙΝΑΚΑ ΕΛΕΓΧΟΥ.

9. ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΛΗΡΩΜΩΝ / ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

9.1 Η Εταιρεία αναγνωρίζει τη σημασία της ασφαλείας των ηλεκτρονικών συναλλαγών και έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα, με τις πιο σύγχρονες και προηγμένες μεθόδους, ώστε να εξασφαλίζεται η μέγιστη δυνατή ασφάλεια. Μόνο εξουσιοδοτημένοι υπάλληλοι έχουν πρόσβαση στις πληροφορίες των συναλλαγών και μόνο όποτε αυτό είναι αναγκαίο, π.χ. για τη διεκπεραίωση των παραγγελιών. Τα προσωπικά στοιχεία των χρηστών (όνομα, επάγγελμα, ηλεκτρονική διεύθυνση, διεύθυνση κατοικίας, κλπ.) και των συναλλαγών των χρηστών του ηλεκτρονικού καταστήματος θεωρούνται απόρρητα, όπως και στις συνήθεις συναλλαγές σε εμπορικό κατάστημα και καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια για τη διασφάλισή τους. Η Εταιρεία δεσμεύεται να μην αποκαλύψει τα στοιχεία των χρηστών πελατών και των συναλλαγών τους, εκτός αν έχει έγγραφη εξουσιοδότηση από τους ίδιους, ή αυτό επιβάλλεται από δικαστική απόφαση ή απόφαση άλλης δημόσιας αρχής.

9.2 Το sneakerstown.gr χρησιμοποιεί σύνδεση με πρωτόκολλο SSL (Secure Socket Layer), το οποίο είναι σήμερα το παγκόσμιο πρότυπο στο διαδίκτυο για την πιστοποίηση ηλεκτρονικών καταστημάτων στους δικτυακούς χρήστες και για την κρυπτογράφηση στοιχείων μεταξύ των δικτυακών χρηστών και των δικτυακών εξυπηρετητών. Η χρήση του πρωτοκόλλου SSL και η κρυπτογράφηση 128-bit αποσκοπεί στη διασφάλιση της ασφάλειας των ONLINE εμπορικών συναλλαγών. Όλες οι πληροφορίες που αποστέλλονται με το πρωτόκολλο SSL, προστατεύονται από έναν μηχανισμό που αυτόματα εξακριβώνει εάν τα δεδομένα έχουν αλλοιωθεί κατά τη μεταφορά. Επιπρόσθετα, με δεδομένο ότι μια κρυπτογραφημένη SSL επικοινωνία απαιτεί όλες οι πληροφορίες που αποστέλλονται μεταξύ ενός χρήστη και ενός εξυπηρετητή (server) να κρυπτογραφούνται από το λογισμικό αποστολής και να αποκρυπτογραφούνται από το λογισμικό αποδοχής, οι διαβιβαζόμενες πληροφορίες δεν είναι δυνατό να διαβαστούν ή να αλλοιωθούν κατά τη μεταφορά τους στο διαδίκτυο, με αποτέλεσμα να προστατεύονται καλύτερα τα προσωπικά σας δεδομένα κατά τη μεταφορά τους.

9.3 Επισημαίνεται ότι, για λόγους ασφαλείας, τα στοιχεία των χρεωστικών/πιστωτικών καρτών δεν αποθηκεύονται προς μελλοντική χρήση, ως εκ τούτου θα πρέπει να καταχωρούνται εκ νέου τα στοιχεία αυτής κάθε φορά που πραγματοποιείται οποιαδήποτε αγορά από τον εκάστοτε χρήστη.

Η Εταιρεία ουδεμία ευθύνη φέρει σε περίπτωση μη νόμιμης χρήσης πιστωτικών καρτών. Με την εισαγωγή των απαιτούμενων από τους όρους χρήσης της παρόντος στοιχείων της πιστωτικής κάρτας, ο χρήστης δηλώνει ρητά ότι είναι ο νόμιμος δικαιούχος της εν λόγω χρεωστικής/πιστωτικής κάρτας. Η παροχή στοιχείων πιστωτικής κάρτας δηλώνει τη συγκατάθεση του χρήστη για χρέωση αυτής με το πληρωτέο ποσό ώστε να ολοκληρωθεί η αγορά μέσω του sneakerstown.gr. Η συναλλαγή δεν ολοκληρώνεται εάν η χρεωστική/πιστωτική σας κάρτα απορριφθεί για οποιονδήποτε λόγο από την εκδούσα Τράπεζα ή το Δίκτυο της πιστωτικής κάρτας. Οι συναλλαγές με πιστωτική κάρτα θα διεκπεραιώνονται χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες των Τραπεζών με τις οποίες είναι συμβεβλημένη η Εταιρεία μας. Σε περίπτωση υπαιτιότητας των τελευταίων (ή/και συνδεδεμένων με αυτές παρόχων Διαδικτυακών Πληρωμών ή Διαδικτυακών Υπηρεσιών), δεν ευθύνεται η Εταιρεία μας. Ενδεικτικές περιπτώσεις μη υπαιτιότητας της Εταιρείας είναι η αστοχία υλικού (hardware), ενδεικτικά αναφέρονται βλάβη σκληρών δίσκων, απώλεια παροχής ρεύματος, βλάβη κύριας μνήμης ή/και λογισμικού (software) των Τραπεζών (ή/και των παρόχων Επεξεργασίας Διαδικτυακών Πληρωμών) ή/και μη ενημέρωση της Εταιρείας για ολοκλήρωση της συναλλαγής. Σε περίπτωση που η συναλλαγή χρεωθεί ή δεσμευθεί σε πιστωτική κάρτα, αλλά η Εταιρεία δεν ενημερωθεί μέσω αποδεκτών διαδικασιών τότε η Εταιρεία θα θεωρήσει ότι το Μέλος δεν συμμετέχει στην αγορά. Τα ανωτέρω δεν αποτελούν εξαντλητική απαρίθμηση των περιπτώσεων μη υπαιτιότητας της Εταιρείας.

10. ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΩΝ

10.1 Η παραγγελία παραδίδεται σε εσάς είτε με αποστολή σε όλη την Ελλάδα, την Κύπρο ή στον υπόλοιπο Κόσμο, στο χώρο που μας υποδεικνύετε, είτε με παραλαβή από το ομώνυμο με το “sneakerstown.gr” κατάστημα της Εταιρείας μας, το οποίο στεγάζεται στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στο ισόγειο επί της οδού Τσιμισκή 111, ανάλογα με το τι θα επιλέξετε κατά το CHECKOUT. Σε περίπτωση πληρωμής μέσω Τραπέζης, η προθεσμία παράδοσης της παραγγελίας εκκινεί από την ημερομηνία κατάθεσης του πληρωτέου ποσού στους ανωτέρω (βλτ. 8.2) αναγραφόμενους τραπεζικούς λογαριασμούς της Εταιρείας.

Οι αποστολές των παραγγελιών σε όλη την Ελλάδα και την Κύπρο πραγματοποιούνται μέσω της εταιρείας ταχυμεταφορών (courier) «Γενική Ταχυδρομική».

Οι διεθνείς αποστολές σε άλλες χώρες σε όλον τον κόσμο θα πραγματοποιούνται μέσω της εταιρείας ταχυμεταφορών (courier) DHL.

10.2 Τα κόστη παράδοσης διαμορφώνονται – ανά παραγγελία – ανάλογα με τον τόπο αποστολής ως εξής:

 • Αποστολές σε όλη την Ελλάδα:
  Το κόστος αποστολής των παραγγελιών σε όλη την Ελλάδα ανέρχεται στο ποσό των 4,90€, ενώ εάν η αξία της παραγγελίας σας κυμαίνεται άνω των εβδομήντα ευρώ (70,00€), τότε η αποστολή της παραγγελίας σας είναι ΔΩΡΕΑΝ. Το κόστος αυτό είναι δυνατό να μεταβάλλεται ανάλογα με τον όγκο και το βάρος της παραγγελίας (πχ. υπέρβαρο δέμα), πάντα κατόπιν συνεννόησης με τον πελάτη-αγοραστή. Ο χρόνος παράδοσης της παραγγελίας κυμαίνεται από μια (1) έως και τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες από την ημέρα αποστολής της. Τα δέματα παραδίδονται στην υποδεικνυόμενη διεύθυνση από Δευτέρα έως Παρασκευή, μεταξύ 08:00 και 20:00.
 • Αποστολές στην Κύπρο:
  Το κόστος αποστολής των παραγγελιών στην Κύπρο ανέρχεται στο ποσό των 7,90€, ενώ εάν η αξία της παραγγελίας σας κυμαίνεται άνω των εβδομήντα ευρώ (70€), τότε η αποστολή της παραγγελίας σας είναι ΔΩΡΕΑΝ.  Το κόστος αυτό είναι δυνατό να μεταβάλλεται ανάλογα με τον όγκο και το βάρους της παραγγελίας (πχ. υπέρβαρο δέμα), πάντα κατόπιν συνεννόησης με τον πελάτη-αγοραστή. Ο χρόνος παράδοσης της παραγγελίας κυμαίνεται από δύο (2) έως και πέντε (5) εργάσιμες ημέρες από την ημέρα αποστολής της. Τα δέματα παραδίδονται στην υποδεικνυόμενη διεύθυνση από Δευτέρα έως Παρασκευή, μεταξύ 08:00 και 20:00.
 • Αποστολές σε όλο τον Κόσμο:
  Το κόστος αποστολής των παραγγελιών σε όλο τον Κόσμο ανέρχεται στο ποσό των 14,90€. Το κόστος αυτό είναι δυνατό να μεταβάλλεται ανάλογα με τον όγκο και το βάρους της παραγγελίας (πχ. υπέρβαρο δέμα), πάντα κατόπιν συνεννόησης με τον πελάτη-αγοραστή. Ο χρόνος παράδοσης της παραγγελίας κυμαίνεται από δύο (2) έως και επτά (7) εργάσιμες ημέρες από την ημέρα αποστολής της. Τα δέματα παραδίδονται στην υποδεικνυόμενη διεύθυνση από Δευτέρα έως Παρασκευή, μεταξύ 08:00 και 20:00.
 • Παραλαβή από το κατάστημα:
  Η παραλαβή της παραγγελίας από το κατάστημα της Εταιρείας είναι ΔΩΡΕΑΝ και πραγματοποιείται εντός δύο (2) εργασίμων ημερών, σύμφωνα με το ωράριο των καταστημάτων, με την επίδειξη της αστυνομικής σας ταυτότητας και του αριθμού παραγγελίας που σας εστάλη στην δηλωθείσα διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, εφόσον πρώτα έχετε ενημερωθεί (μέσω email ή τηλεφώνου) για την άφιξη της παραγγελίας σας σε αυτό.

10.3 Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να προβεί σε τμηματική παράδοση της παραγγελίας σας, εάν επί παραδείγματι η παραγγελία σας καθυστερήσει ή δεν είναι διαθέσιμη. Εφόσον καθίσταται αντικειμενικά αναγκαία η τμηματική παράδοση της παραγγελίας, ο χρήστης/αγοραστής θα ειδοποιείται σε εύλογο χρόνο, λαμβάνοντας σχετικά ενημερωτικό email στη δηλωθείσα από αυτόν διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και δεν θα επιβαρύνεται με επιπλέον έξοδα αποστολής.

10.4 Παρέχεται η δυνατότητα παρακολούθησης και αναζήτησης της παραγγελίας μέσω του ΠΙΝΑΚΑ ΕΛΕΓΧΟΥ του λογαριασμού χρήστη-μέλους (MY ACCOUNT), στο πεδίο «ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ», εφόσον ο χρήστης έχει κάνει σύνδεση με το λογαριασμό του.

Επίσης υπάρχει η δυνατότητα αναζήτησης της αποστολής του δέματος (tracking) μέσω του πεδίου «ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ – ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ» από το μενού, ώστε να παρακολουθεί ο χρήστης την εξέλιξη της παράδοσης μέσω της ιστοσελίδας της Γενικής Ταχυδρομικής.

11. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ – ΑΛΛΑΓΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

11.1 Ο χρήστης έχει δικαίωμα να ακυρώσει την παραγγελία του χωρίς καμία αιτιολογία και χρηματική επιβάρυνση, εφόσον δεν έχει εκκινήσει η διαδικασία αποστολής. Η επεξεργασία των παραγγελιών που υποβάλλονται στο sneakerstown.gr πραγματοποιείται το συντομότερο δυνατόν. Στην περίπτωση που έχει εκκινήσει η διαδικασία αποστολής της παραγγελίας, αλλά δεν εκκρεμεί η παράδοσή της στον χρήστη/αγοραστή, ο τελευταίος θα πρέπει να επικοινωνεί τηλεφωνικά με την Εταιρεία μας στο: 2310868996 για να διερευνήσει τη δυνατότητα ακύρωσης.

Η ακύρωση είναι δωρεάν και η επιτυχής πραγματοποίησή της θα επιβεβαιώνεται με την αποστολή σχετικού email. Εάν καθίσταται αδύνατη η ακύρωση, θα ακολουθείται η διαδικασία επιστροφής όπως ορίζεται παρακάτω.

11.2 Ο χρήστης/αγοραστής έχει δικαίωμα να επιστρέψει αναιτιολογήτως τα προϊόντα της παραγγελίας και να αιτηθεί είτε την αλλαγή με άλλο διαθέσιμο προϊόν ίσης ή μεγαλύτερης αξίας (με ταυτόχρονη καταβολή της όποιας διαφοράς εάν επιλέξει να προβεί σε αλλαγή με προϊόν μεγαλύτερης αξίας) είτε την επιστροφή του αντιτίμου που αντιστοιχεί στην αξία αυτών των προϊόντων.

Η εν λόγω διαδικασία αναφέρεται μόνο στις αγορές που λαμβάνουν χώρα μέσω του παρόντος ηλεκτρονικού καταστήματος, ήτοι το www.sneakerstown.gr, και δεν τυγχάνει εφαρμογής σε καμία περίπτωση στις συναλλαγές στο φυσικό κατάστημα.

11.3 Ο πελάτης που προβαίνει σε επιστροφή προϊόντος/-ων θα πρέπει να καταβάλλει τη δέουσα επιμέλεια. Η προθεσμία επιστροφής προϊόντων εκκινεί με την έκδοση της απόδειξης ή/και του παραστατικού πώλησης και λήγει τριάντα (30) ημέρες από την αναγραφόμενη σε αυτά ημερομηνία (έκδοσης). Στη διάρκεια της ως άνω προθεσμίας των τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών, ο πελάτης δικαιούται να επιστρέφει τα αγορασθέντα προϊόντα και υποχρεούται να ελέγχει ο ίδιος, πριν προβεί σε οποιαδήποτε σχετική ενέργεια, τη μη παρέλευση της εν λόγω προθεσμίας.

Σημειώνεται ότι ο πελάτης δεν επιβαρύνεται με έξοδα επιστροφής, εφόσον η επιστροφή προϊόντων πραγματοποιείται εντός της Ελληνικής επικράτειας, αποκλειστικά και μόνο μέσω της εταιρείας ταχυμεταφορών Γενική Ταχυδρομική. Ο πελάτης θα πρέπει να καλεί τη Γενική Ταχυδρομική και να αναφέρει ότι η αποστολή του δέματος πρόκειται να πραγματοποιηθεί με χρέωση του παραλήπτη, δηλαδή της Εταιρείας μας, στην εξής διεύθυνση: (ισόγειο) κατάστημα «SNEAKERSTOWN», Τσιμισκή 111, Τ.Κ. 54622 Θεσσαλονίκη.

Σε περίπτωση που ο πελάτης επιλέξει να πραγματοποιήσει την επιστροφή προϊόντων αποστέλλοντας τα μέσω κάποιας άλλης εταιρείας ταχυμεταφορών, τα έξοδα αποστολής θα επιβαρύνουν τον ίδιο.

Η επιτυχής διαδικασία επιστροφής ενός ή περισσότερων προϊόντων (μέρους ή ολόκληρης παραγγελίας) προϋποθέτει τη συμπλήρωση όλων των απαιτούμενων πεδίων της φόρμας υπαναχώρησης από τον πελάτη-αγοραστή, όπως αυτή εσωκλείεται στον φάκελο εντός της συσκευασίας που έχει παραλάβει. Επισημαίνεται ότι δεν θα γίνονται δεκτές επιστροφές προϊόντων, όταν δεν συνοδεύονται από τη φόρμα υπαναχώρησης (υπογεγραμμένη και συμπληρωμένη προσηκόντως). Στην περίπτωση που έχει χαθεί ή καταστραφεί ολικά ή εν μέρει η φόρμα υπαναχώρησης, τότε ως φόρμα υπαναχώρησης είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθεί και δικό σας έγγραφο με την αναγραφή και συμπλήρωση των αντίστοιχων απαιτούμενων στοιχείων.

11.4 Επισημαίνεται ότι, προκειμένου να θεωρείται έγκυρη η αλλαγή ή επιστροφή στην ως άνω διεύθυνση (Τσιμισκή 111, Τ.Κ. 54622 Θεσσαλονίκη), το/-α προϊόν/-τα που επιστρέφετε θα πρέπει να βρίσκονται σε άριστη κατάσταση και πλήρη (π.χ. και τα δύο τεμάχια ενός ζεύγους πρέπει να επιστρέφονται), ίδια με εκείνη στην οποία παρελήφθησαν από τον αγοραστή (πχ. με όλα τα καρτελάκια του κατασκευαστή και με τη συσκευασία αχρησιμοποίητη), και όλα τα παρελκόμενα αξεσουάρ, όπου αυτά προσφέρονται (πχ. κορδόνια, πάτοι, υφασμάτινες θήκες κ.ο.κ.), καθώς είναι αναπόσπαστα συνδεδεμένα με τα προϊόντα και είναι απαραίτητο να επιστρέφονται μαζί με αυτά σε άριστη κατάσταση.

Τα προϊόντα που επιστρέφονται θα πρέπει να συνοδεύονται απαραίτητα από τα αποδεικτικά παραστατικά πώλησης.

11.5 Δεν θα γίνεται δεκτή ως έγκυρη η επιστροφή προϊόντων, των οποίων η αρχική αξία έχει υποστεί απομείωση ως απόρροια τέτοιας μεταχείρισής τους που αλλοιώνει τη φύση, τα χαρακτηριστικά και τη λειτουργικότητά τους ή/και αρχική συσκευασία των οποίων εμφανίζεται κατεστραμμένη λόγω αμέλειας του πελάτη-αγοραστή (π.χ. καταστροφή του κουτιού κτλ.) ή/και που έχουν υποστεί αλλαγές ή/και πλυθεί ή/και χρησιμοποιηθεί με οποιονδήποτε τρόπο. Σε αυτήν την περίπτωση, ο πελάτης θα επιβαρύνεται τα έξοδα αποστολής προκειμένου να τη λάβει πίσω.

11.6 Συνίσταται, όταν δεν είστε βέβαιοι ότι θα κρατήσετε κάποιο προϊόν, να μην αφαιρείτε τα καρτελάκια τους και τα πιστοποιητικά γνησιότητας, να διατηρείτε με τη δέουσα επιμέλεια τις συσκευασίες και το περιεχόμενό τους, καθώς και να δοκιμάζετε τα υποδήματα σε εσωτερικό χώρο, ώστε να μην υφίστανται οποιαδήποτε φθορά.

Περαιτέρω, εφόσον επιθυμείτε την επιστροφή ή αλλαγή προϊόντος, θα πρέπει να καλύψετε με κατάλληλο περιτύλιγμα τη συσκευασία του επιστρεφόμενου προϊόντος εντός της οποίας σας είχε αποσταλεί, πχ. το κουτί, κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να μην είναι δυνατό να γράψει και/ή να κολλήσει κανείς οτιδήποτε επάνω σε αυτήν.

11.7 Με σκοπό την αλλαγή προϊόντος, το οποίο αγοράσατε μέσω του παρόντος ηλεκτρονικού καταστήματος, με άλλο προϊόν ίσης ή μεγαλύτερης σε σχέση με αυτό αξίας, έχετε τη δυνατότητα, εφόσον επιθυμείτε, να επισκεφθείτε το φυσικό κατάστημα της Εταιρείας μας, επί της οδού Τσιμισκή 111 στη Θεσσαλονίκη.

Σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση, για την πραγματοποίηση νέας παραγγελίας προϊόντων ίσης ή μεγαλύτερης αξίας σε σχέση με τα επιστρεφόμενα προϊόντα, ο πελάτης θα πρέπει να συμπληρώσει τη φόρμα υπαναχώρησης, που συνοδεύει τα προϊόντα, σημειώνοντας την επιλογή «Έκδοση Κουπονιού Επιστροφής».

Όταν παραλάβουμε το προϊόν και εγκριθεί ως έγκυρη η επιστροφή σας, θα σας αποσταλεί ένα email, το οποίο θα σας ενημερώνει για την αξία (σε ευρώ) των επιστρεφόμενων προϊόντων και θα περιλαμβάνει τον σχετικό Κωδικό Κουπονιού που αντιστοιχεί στην τιμή αγοράς αυτών, στο χρηματικό ποσό δηλαδή που είχατε αρχικώς καταβάλει, για κάθε ένα ξεχωριστά, εάν επιστρέφετε προϊόν που αποτελεί μέρος παραγγελίας. Μόλις παραλάβετε τον Κωδικό Κουπονιού, μπορείτε να ξεκινήσετε μια (νέα) παραγγελία ίσης ή μεγαλύτερης αξίας σε σχέση με την αξία του/-ων επιστρεφόμενου/-ων προϊόντος/-ων, τον οποίο (Κωδικό Κουπονιού) καλείστε να εισάγετε στο στάδιο «ΚΑΛΑΘΙ» στο ανάλογο πεδίο, ώστε να γίνει άμεσα η αφαίρεση του ποσού, που αντιστοιχεί στο Κουπόνι, από το καταβλητέο για την ολοκλήρωση της παραγγελίας, εφόσον τελικά προβαίνετε σε αγορά προϊόντων μεγαλύτερης αξίας σε σχέση με την αξία του/-ων επιστρεφόμενου/-ων.

Το Κουπόνι Επιστροφής δεν έχει ημερομηνία λήξης και μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε όποτε επιθυμείτε. Εάν όμως επιθυμείτε την επιστροφή των χρημάτων σας, επιλέξτε την αντίστοιχη επιλογή και συμπληρώστε τα απαιτούμενα πεδία στη φόρμα υπαναχώρησης που σας έχει αποσταλεί. Στο πλαίσιο αυτό, δεν επιστρέφονται πιθανά έξοδα μεταφορικών, αντικαταβολής ή τραπεζικών εξόδων.

12. ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΧΡΗΜΑΤΩΝ

12.1 Οι επιστροφές χρημάτων στην αξία αγοράς του/-ων προϊόντος/-ων πραγματοποιούνται εντός 14 ημερών από την ημερομηνία παραλαβής του προϊόντος (που αποτελεί αντικείμενο επιστροφής) από την Εταιρεία μας, κατά τρόπο αντίστοιχο με τη μέθοδο πληρωμής που είχε επιλέξει ο πελάτης κατά την πραγματοποίηση της αγοράς, υπό τον όρο ότι το/-α προϊόν/-τα έχουν περάσει επιτυχώς την ως άνω διαδικασία ελέγχου. Με την επιφύλαξη των ανωτέρω, η Εταιρεία δύναται να παρακρατεί την επιστροφή είτε μέχρι να της παραδοθούν όλα τα προϊόντα πίσω είτε μέχρι να λάβει αποδεικτικά στοιχεία ότι έχουν επιστραφεί τα προϊόντα.

12.2 Η έναρξη της διαδικασίας επιστροφής χρημάτων προϋποθέτει ότι ο πελάτης με δική του επιμέλεια θα ενημερώσει προσηκόντως την Εταιρεία μας αναφορικά με το όνομα της Τράπεζας, και του δικαιούχου του λογαριασμού και τον αριθμό IBAN. Στην περίπτωση της πληρωμής με αντικαταβολή η πίστωση μπορεί να γίνει σε τραπεζικό λογαριασμό του αγοραστή. Η ως άνω προθεσμία παρατείνεται κατά 46 ημέρες, εάν τα παραδοθέντα προϊόντα είναι ελαττωματικά ή δεν είναι σύμφωνα με την παραγγελία (όπως αυτή περιγράφεται στο τελικό επιβεβαιωτικό email).

Δεν είναι δυνατή  η επιστροφή χρημάτων για αγορές που πραγματοποιήθηκαν κατά την περίοδο προωθητικών ενεργειών ή στο πλαίσιο έκτακτων προσφορών, εκτός εάν τα προϊόντα αυτά είναι ελαττωματικά ή δεν συμφωνούν με την παραγγελία.

13. ΕΥΘΥΝΗ

13.1 Η Εταιρεία συμμορφώνεται πλήρως με τους εδώ αναγραφόμενους γενικούς όρους και ευθύνεται για τις όποιες απώλειες ή ζημίες υπέστη ο χρήστης που αποδεδειγμένα και προφανώς συνδέονται αιτιωδώς με την παραβίαση αυτών των γενικών όρων από αυτήν (λόγω δόλου ή βαριάς αμέλειας).

Με την επιφύλαξη των διατάξεων αναγκαστικού δικαίου, η Εταιρεία δεν φέρει ευθύνη για ζημιές που απορρέουν από τη χρήση οποιουδήποτε προϊόντος πωλείται στο παρόν ηλεκτρονικό κατάστημα της, καθώς και για ζημίες που προκαλούνται σε εσάς λόγω ακατάλληλης χρήσης οποιουδήποτε προϊόντος μας (ή από τρίτους).

13.2 Επισημαίνεται ότι η Εταιρεία καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια, ώστε το περιεχόμενο και οι πληροφορίες που εμφανίζονται κάθε φορά στο sneakerstown.gr να είναι αληθή και ακριβή, ουδεμία ευθύνη όμως φέρει σχετικά με την αξιοπιστία ή πληρότητά τους. Η Εταιρεία μας δεν καθίσταται υπεύθυνη με οποιονδήποτε τρόπο για το περιεχόμενο (πχ. σχόλια, ερωτήσεις κλπ.) που δημιούργησε ο επισκέπτης/χρήστης (ή τρίτος) που έχει πρόσβαση στο sneakerstown.gr, δεν εγγυάται την ακρίβεια, την αξιοπιστία ή την ποιότητά του ούτε διασφαλίζει ότι δεν είναι αυτό επιζήμιο, ανακριβές, παραπλανητικό, απειλητικό, δυσφημιστικό, παράνομο.

13.3 Αν και καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια, στο πλαίσιο της τεχνολογικού ελέγχου, προκειμένου οι υπηρεσίες, τα περιεχόμενα και οι επιλογές του sneakerstown.gr να παρέχονται απρόσκοπτα και χωρίς διακοπή. Η Εταιρεία δεν εγγυάται, όμως, για την ασφάλεια των πληροφοριών και των πληρωμών που διαβιβάζονται μέσω διαδικτύου ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και δεν ευθύνεται, στην περίπτωση που για οιονδήποτε λόγο, συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης αμέλειας, διακοπεί η λειτουργία του παρόντος διαδικτυακού τόπου ή καθίσταται δυσχερής ή/και αδύνατη η πρόσβαση σε αυτό ή/εάν, παρά τα τηρούμενα μέτρα ασφαλείας, εντοπιστούν «ιοί» ή άλλο επιβλαβές λογισμικό και μεταδοθούν στα τερματικά των χρηστών/επισκεπτών, ή αν τρίτα μη εξουσιοδοτημένα πρόσωπα (hackers) παρέμβουν στο περιεχόμενο και στην λειτουργία του διαδικτυακού τόπου καθιστώντας δυσχερή την χρήση του ή προκαλώντας προβλήματα στην ορθή λειτουργία αυτού.

14. ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ

14.1 Αν και δεσμευόμαστε για την ταχύτερη και ποιοτικότερη εξυπηρέτησή σας, καθώς και για την ορθή ενημέρωση των διαθέσιμων αποθεμάτων προς πώληση, σε περίπτωση που προκύψει ακύρωσή ή μη αποδοχή εκ μέρους της (πχ. για λόγους ανωτέρας βίας), τότε το τελικό ποσό που πιθανόν καταβλήθηκε (αναλόγως τον τρόπο πληρωμής που επιλέξατε) θα επιστρέφεται στο ακέραιο.

14.2 Η Εταιρεία δεν καθίσταται υπόλογη ή υπεύθυνη για οποιαδήποτε αδυναμία εκπλήρωσης ή καθυστέρηση στην εκπλήρωση οποιωνδήποτε εκ των υποχρεώσεών της βάσει μιας Σύμβασης και των παρόντων όρων, η οποία προκαλείται από γεγονότα, πράξεις ή παραλείψεις που δεν υπόκεινται στον εύλογο έλεγχό της (γεγονός ανωτέρας βίας). Η εκπλήρωση των ως άνω υποχρεώσεων αναστέλλεται για την περίοδο που διαρκεί το γεγονός ανωτέρας βίας και ο χρόνος για την εκπλήρωση των υποχρεώσεών μας θα παρατείνεται για χρονικό διάστημα ίσο με τη διάρκεια της εν λόγω περιόδου.

Στην έννοια του γεγονότος ανωτέρας βίας εμπίπτουν συγκεκριμένα (αλλά όχι περιοριστικά) τα εξής:

 • Απεργίες, ανταπεργίες ή άλλες συνδικαλιστικές δράσεις.
 • Κοινωνική αναταραχή, εξέγερση, εισβολή, τρομοκρατική επίθεση ή απειλή τρομοκρατικής επίθεσης, πόλεμο (είτε έχει κηρυχθεί είτε όχι) ή απειλή ή προετοιμασία για πόλεμο.
 • Πυρκαγιά, έκρηξη, καταιγίδα, πλημμύρα, σεισμό, καθίζηση, επιδημία ή άλλη φυσική καταστροφή.
 • Αδυναμία χρήσης των σιδηροδρόμων, πλοίων, αεροπλάνων, μηχανοκίνητων οχημάτων ή άλλων δημόσιων ή ιδιωτικών μέσων μεταφοράς.
 • Αδυναμία χρήσης των δημόσιων ή ιδιωτικών τηλεπικοινωνιακών δικτύων.
 • Πράξεις, διατάγματα, νόμοι, κανονισμοί ή κυβερνητικοί περιορισμοί.
 • Κάθε απεργία, βλάβη ή ατύχημα των ακτοπλοϊκών και ταχυδρομικών υπηρεσιών ή των λοιπών μέσων μεταφοράς.

15. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

15.1 Το περιεχόμενο του sneakerstown.gr, συμπεριλαμβανομένων, ήτοι ενδεικτικώς και πάντως όχι περιοριστικά των αναρτημένων σε αυτό κειμένων, απεικονίσεων και φωτογραφιών, επωνυμιών, διακριτικών τίτλων, εμπορικών και οικονομικών στοιχείων, προγραμμάτων, πάσης φύσεως αρχείων, εμπορικών σημάτων, διακριτικών γνωρισμάτων και λογοτύπων, γραφικών, σχεδιαγραμμάτων και διασχηματισμών, κάθε είδους υλικού και μορφής αποτελούν αντικείμενο διανοητικής ιδιοκτησίας της ΓΙΓΑΣ ΔΕΛΤΑ ΕΠΕ, με εξαίρεση τα ρητώς αναγνωρισμένα δικαιώματα τρίτων, και υπόκεινται στους εκάστοτε ισχύοντες – κατά περίπτωση – εθνικούς, ενωσιακούς και διεθνείς κανόνες δικαίου σχετικά με την προστασία της διανοητικής ιδιοκτησίας.

15.2 Τα ως άνω δικαιώματα διατίθενται στον επισκέπτη/χρήστη του παρόντος μόνο για προσωπική χρήση. Περαιτέρω απαγορεύεται ρητά οποιαδήποτε αντιγραφή, διανομή, μεταφορά, μεταποίηση, μεταπώληση, δημιουργία παραγωγής εργασίας ή παραπλάνηση του κοινού σχετικά με τον πραγματικό δικαιούχο. Τυχόν αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, επανέκδοση, φόρτωση, εκτέλεση, αποθήκευση, τροποποίηση, ανακοίνωση, διάδοση ή μετάδοση ή οποιαδήποτε άλλη χρήση του περιεχομένου του sneakerstown.gr με οποιονδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς επιτρέπεται μόνο κατόπιν προηγούμενης γραπτής άδειας της Εταιρείας ή οποιουδήποτε άλλου δικαιούχου των ως άνω δικαιωμάτων, με την επιφύλαξη παντός νομίμου δικαιώματος διεκδίκησης αποκατάστασης πάσης ενδεχόμενης ζημίας σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας.

15.3 Κατ’ εξαίρεση, επιτρέπεται η μεμονωμένη λήψη, αποθήκευση, αντιγραφή και εκτύπωση αποσπασμάτων του περιεχομένου του παρόντος σε προσωπικό υπολογιστή, χωρίς πρόθεση εκμετάλλευσης, υπό την προϋπόθεση της αναγραφής της πηγής προέλευσής του, χωρίς αυτό να σημαίνει καθ’ οιονδήποτε τρόπο μεταβίβαση ή παραχώρηση άδειας χρήσης δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας.

15.4 Τα ανωτέρω επιτρέπονται για αυστηρά προσωπική χρήση και μόνο στον βαθμό που κρίνονται αντικειμενικά απαραίτητα για την πραγματοποίηση της παραγγελία σας στο παρόν ηλεκτρονικό κατάστημα. Σε περίπτωση που ο επισκέπτης/χρήστης προβεί σε οποιαδήποτε πράξη παραβιάζοντας τις ως άνω γενικές προϋποθέσεις, θα ανακαλείται άμεσα το δικαίωμά του να χρησιμοποιεί τον παρόντα διαδικτυακό τόπο και θα υποχρεούται να επιστρέψει ή να καταστρέψει τυχόν αντίγραφα του υλικού που δημιούργησε.

16. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΔΕΛΤΙΑ (NEWSLETTERS)

16.1 Τα ενημερωτικά δελτία (newsletters) τα οποία ο επισκέπτης/χρήστης των υπηρεσιών του δικτυακού τόπου λαμβάνει με την εγγραφή του στις λίστες παραληπτών (mailing lists) αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της Εταιρείας και ως εκ τούτου προστατεύονται από τις σχετικές διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας και των διεθνών συμβάσεων. Ο επισκέπτης/χρήστης έχει το δικαίωμα, όποτε θελήσει, να ζητήσει την διαγραφή του (unsubscribe) από τις λίστες παραληπτών έτσι ώστε να μην λαμβάνει ενημερωτικά δελτία από την Εταιρεία. Κάθε προσωπικό στοιχείο που υποβάλλεται από τον χρήστη δια της παρούσας διαδικασίας, υπάγεται στην πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων της Εταιρείας όπου μπορείτε να διαβάσετε στην ενότητα (βλτ. 18) ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ της παρούσας. Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα μη εγγραφής κάποιου προσώπου στις λίστες παραληπτών ή και της διαγραφής του από αυτές.

17. ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ (LINKS)

17.1 Σε αρκετές περιπτώσεις, το sneakerstown.gr εμπεριέχει παραπομπές σε διαδικτυακούς τόπους τρίτων (links), για το περιεχόμενο και τις υπηρεσίες των οποίων ουδεμία ευθύνη φέρει η Εταιρεία, ούτε εγγυάται για την διαρκή και ασφαλή προσβασιμότητα τους. Συνεπώς για οιοδήποτε πρόβλημα παρουσιασθεί κατά την επίσκεψη/χρήση των εν λόγω διαδικτυακών τόπων ο χρήστης/επισκέπτης οφείλει να απευθύνεται απευθείας σε αυτούς, οι οποίοι φέρουν και την αποκλειστική ευθύνη για την αποκατάσταση του εν λόγω προβλήματος.

Περαιτέρω, η Εταιρεία δεν θα πρέπει να θεωρηθεί ότι αποδέχεται ή υιοθετεί το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες των διαδικτυακών τόπων (οποιασδήποτε μορφής και κατηγορίας) στα οποία αναφέρεται, διαφημίζει, παραπέμπει ή συνδέεται με αυτά καθ’ οιονδήποτε τρόπο μέσω του παρόντος. Ως εκ τούτου, η Εταιρεία ουδεμία ευθύνη φέρει αναφορικά με το περιεχόμενο των ως άνω διαδικτυακών τόπων, καθώς επίσης και με την οιοδήποτε ζήτημα ανακύψει από τυχόν επικοινωνία ή και σύναψη πάσης φύσεως σύμβασης του χρήστη/μέλους και των τρίτων δικαιούχων των διαδικτυακών τόπων αυτών.

18. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

18.1 Δεσμευόμαστε για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων. Η αναγκαία επεξεργασία και διαχείριση των προσωπικών δεδομένων του χρήστη των υπηρεσιών του sneakerstown.gr πραγματοποιείται και γίνεται βάσει του εκάστοτε ισχύοντος νομικού πλαισίου (βλτ. σχετ. Ν. 2472/1997 για την προστασία του ατόμου και την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα και όπως έχει συμπληρωθεί με τις αποφάσεις του Προέδρου της Επιτροπής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, τα Π.Δ. 207/1998 και 79/2000, το άρθρο 8 του Ν. 2819/2000, το Ν. 2774/1999 και το ενωσιακό δίκαιο).

Η Εταιρεία καλύπτει το σύνολο των προσωπικών δεδομένων και στοιχείων, καθώς επίσης και τις προϋποθέσεις συγκέντρωσης, επεξεργασίας και διαχείρισης των προσωπικών δεδομένων των επισκεπτών/χρηστών/μελών του sneakerstown.gr, εφόσον αυτά υπόκεινται στον αποκλειστικό έλεγχό της.

Η Εταιρεία συλλέγει προσωπικά δεδομένα στο sneakerstown.gr:

 • Όταν ο επισκέπτης του παρόντος διαδικτυακού τόπου εγγράφεται στις υπηρεσίες του
 • Όταν ο επισκέπτης του παρόντος διαδικτυακού τόπου χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες ή/και τις σελίδες του

Ο επισκέπτης/χρήστης αποδέχεται και συναινεί στο ότι η Εταιρεία, υπό τους όρους του εκάστοτε ισχύοντος νομικού πλαισίου, δύναται να διατηρεί σε αρχείο και να επεξεργάζεται τυχόν προσωπικά δεδομένα του, τα οποία θα περιέρχονται σε γνώση αυτής από την επίσκεψη του χρήστη στο sneakerstown.gr, εφόσον κρίνεται αυτό απόλυτα αναγκαίο για την εκπλήρωση των όρων και υποχρεώσεων των επιμέρους υπηρεσιών, που παρέχει το sneakerstown.gr στους χρήστες του, την εν γένει ενημέρωση του χρήστη, την ικανοποίηση των εκάστοτε απαιτήσεων του χρήστη αναφορικά με τις υπηρεσίες που διατίθενται από και μέσω του sneakerstown.gr, την ενημέρωση του χρήστη σχετικά με νέες προσφορές, υπηρεσίες, προϊόντα κ.λπ. (ενδεικτικά αναφέρονται αποστολή marketing newsletters, νέων προσφορών, προωθητικών ενεργειών, αγγελιών κ.λπ.), την εύρυθμη λειτουργία του sneakerstown.gr, κάθε συναφή με τα ανωτέρω ενέργεια.

19. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗΣ COOKIES

19.1 Η Εταιρεία μέσω του παρόντος ιστοτόπου έχει τη δυνατότητα να χρησιμοποιεί αλφαριθμητικά αρχεία αναγνώρισης, καλούμενα και ως “Cookies” ως μέρος της διευκόλυνσης αλλά και λειτουργίας των υπηρεσιών του διαδικτυακού τόπου. Η Εταιρεία χρησιμοποιεί τα Cookies για να παρέχει στον επισκέπτη/χρήστη πληροφορίες και να διεκπεραιώνει τις υπηρεσίες που παρέχονται μέσω του διαδικτυακού τόπου. Τρίτοι προμηθευτές, συμπεριλαμβανομένης της Google, δύναται να εμφανίσουν διαφημίσεις της Εταιρείας σε ιστοσελίδες στο διαδίκτυο, καθώς και να προβούν σε χρήση Cookies για την προβολή διαφημίσεων που βασίζονται σε προηγούμενη επίσκεψη του χρήστη στο δικτυακό τόπο της Εταιρείας.

19.2 Επισημαίνεται ότι τα Cookies κρίνονται απολύτως αναγκαία προκειμένου να λειτουργεί σωστά και απρόσκοπτα μια ιστοσελίδα. Τα Cookies είναι μικρά αρχεία (textfiles), τα οποία αποστέλλονται και φυλάσσονται στον ηλεκτρονικό υπολογιστή του χρήστη/συνδρομητή, επιτρέποντας σε ιστοσελίδες, όπως το sneakerstown.gr, να λειτουργούν απρόσκοπτα και χωρίς τεχνικές ανωμαλίες, να επιτρέπουν τη συλλογή πολλαπλών επιλογών του επισκέπτη/χρήστη, και την αναγνώριση αυτού και διευκολύνουν την πρόσβασή τους στην ιστοσελίδα, και επίσης συλλέγουν δεδομένα για τη βελτίωση του περιεχομένου της ιστοσελίδας.

Ειδικότερα, στο sneakerstown.gr υπάρχουν τα εξής:

 • Cookies Λειτουργικότητας: Επιτρέπουν την εκτέλεση βασικών λειτουργιών της ιστοσελίδας. Αυτά τα cookies δεν συγκεντρώνουν πληροφορίες σχετικά με τους επισκέπτες που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για λόγους marketing ή για την απομνημόνευση των ιστοσελίδων στις οποίες έχουν περιηγηθεί στο διαδίκτυο.
 • Cookies Στατιστικών: Μετρούν την επισκεψιμότητα των χρηστών και βοηθούν τους διαχειριστές του www.sneakerstown.gr να βελτιώνουν το περιεχόμενο του site ως αποτέλεσμα την καλύτερη εμπειρία για τους επισκέπτες. Αυτά τα cookies δεν συλλέγουν πληροφορίες με τις οποίες θα μπορούσε να αναγνωριστεί η ταυτότητα του επισκέπτη.
 • Cookies Προτιμήσεων: Cookies τα οποία βοηθούν το www.sneakerstown.gr να εμφανίσει εξατομικευμένο περιεχόμενο για το χρήστη.
 • Cookies Διαφήμισης: Είναι απαραίτητα για να εμφανίζονται διαφημίσεις σχετικές με τις προτιμήσεις του χρήστη.

Τα Cookies δεν προκαλούν βλάβες στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές των χρηστών, αλλά ούτε και στα αρχεία που φυλάσσονται σε αυτούς.
Παρ’ όλα αυτά, ο επισκέπτης/χρήστης δύναται να επιλέξει την εξαίρεσή του από τέτοια χρήση των Cookies από την Google.

20. ΑΛΛΟΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

20.1 H Σύμβαση ανάμεσα στην Εταιρεία και τον χρήστη/αγοραστή είναι δεσμευτική για αμφότερους όσο και για τους αντίστοιχους δικαιοδόχους και εκδοχείς μας. Ο επισκέπτης/χρήστης/αγοραστής δύναται να μεταβιβάσει, εκχωρήσει, χρεώσει ή διαθέσει με άλλο τρόπο μια Σύμβαση, ή οποιαδήποτε από τα δικαιώματα ή τις υποχρεώσεις σας που απορρέουν από αυτήν και τους γενικούς όρους και προϋποθέσεις χρήσης του sneakerstown.gr σε άλλο πρόσωπο, μόνον εφόσον η Εταιρεία δηλώσει γραπτώς τη σχετική συγκατάθεσή της.

Η Εταιρεία δύναται να μεταβιβάσει, εκχωρήσει, χρεώσει, αναθέσει με υπεργολαβία ή διαθέσει με άλλο τρόπο μια Σύμβαση, ή οποιοδήποτε από τα δικαιώματα ή τις υποχρεώσεις μας που απορρέουν από αυτήν και τους παρόντες όρους, ανά πάσα στιγμή κατά τη διάρκεια ισχύος της Σύμβασης, γεγονός που δεν επηρεάζει το περιεχόμενο αυτών των δικαιωμάτων (ή/και υποχρεώσεων). Προς αποφυγή αμφιβολιών, κάθε τέτοια μεταβίβαση, εκχώρηση, χρέωση ή άλλου τύπου διάθεση δεν θίγει τα νόμιμα δικαιώματα του χρήστη/αγοραστή ως καταναλωτή ούτε ακυρώνει, μειώνει ή με άλλο τρόπο περιορίζει οποιαδήποτε ρητή ή σιωπηρή εγγύηση που ενδέχεται να σας έχουμε παράσχει.

20.2 Εάν η Εταιρεία καθυστερήσει να ασκήσει τα νόμιμα ή/και συμβατικά δικαιώματά της έναντι του χρήστη/αγοραστή και να επιδιώκει την από την πλευρά του αυστηρή εκπλήρωση κάποιας από τις υποχρεώσεις σας σύμφωνα με την Σύμβαση ή οποιουδήποτε από τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις, ή/και εάν δεν καταφέρει να ασκήσει οποιοδήποτε από τα νόμιμα ή/και συμβατικά δικαιώματα ή μέσα θεραπείας, τούτο δεν συνεπάγεται ούτε τεκμαίρει σιωπηρή παραίτησή της από ή περιορισμό των εν λόγω δικαιωμάτων και μέσων θεραπείας μας και δεν τον απαλλάσσει από την υποχρέωση συμμόρφωσης με τις εν λόγω υποχρεώσεις.

20.3 Η εκ μέρους της Εταιρείας παραίτηση από κάποια μεμονωμένη αξίωση δεν θα θεωρείται έγκυρη, παρά μόνο εάν δηλώνεται ρητώς ότι πρόκειται για παραίτηση και γνωστοποιείται στον χρήστη εγγράφως. Επισημαίνεται επίσης ότι η εκ μέρους της Εταιρείας παραίτηση από κάποια μεμονωμένη αξίωση έναντι ορισμένου χρήστη/αγοραστή δεν συνιστά και παραίτηση από τυχόν παρόμοια αξίωση στο μέλλον.

21. ΑΚΥΡΟΤΗΤΑ

21.1 Οι παρόντες όροι ισχύουν εξίσου και προς όφελος της Εταιρείας και των συνδεδεμένων με αυτήν εταιριών, διέπονται από το ισχύον εντός της Ελληνικής επικράτειας Δίκαιο, και η ενδεχόμενη απόλυτη ή σχετική ακυρότητα οποιουδήποτε εξ’ αυτών ολικά ή εν μέρει και για οποιονδήποτε λόγο, δεν επιφέρει από μόνη της ακυρότητα των υπόλοιπων όρων. Ως εκ τούτου, εάν ένα Δικαστήριο ή αρμόδια αρχή κρίνει ως παράνομο/-ους ή ανεφάρμοστο/-ους κάποιον/-ους εξ αυτών των όρων, οι όροι αυτοί θα διαχωρίζονται από τους υπόλοιπους, οι οποίοι και θα παραμένουν σε πλήρη ισχύ και αναπτύσσουν πλήρως τα όποια έννομα αποτελέσματά τους στο δυνατό βαθμό που επιτρέπεται από το νόμο.

22. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ – ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ

22.1 Για οποιαδήποτε διαφορά προκύψει σχετικά με την ερμηνεία και την εφαρμογή των παρόντων όρων και προϋποθέσεων, καθώς και για κάθε άλλο ζήτημα που σχετίζεται με την χρήση του παρόντος διαδικτυακού τόπου, εφαρμοστέο είναι το Ελληνικό Δίκαιο, ενώ αρμόδια είναι τα Δικαστήρια της Θεσσαλονίκης. Ο χρήστης δύναται, επίσης, να απευθύνεται στον αρμόδιο ελληνικό φορέα Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών (Συνήγορος Καταναλωτή) και πλατφόρμα ηλεκτρονικής επίλυσης διαφορών (ΗΕΔ), βλτ. σχετ. και https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=EL.

22.2 Τέλος, ο επισκέπτης/χρήστης παρακαλείται να επικοινωνεί πρώτα με την Εταιρεία τηλεφωνικά στο: 2310868996 ή να αποστέλλει ηλεκτρονικό μήνυμα στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: support@sneakerstown.gr, με σκοπό την παροχή διευκρινήσεων για οποιεσδήποτε απορίες αναφορικά με τους παρόντες όρους, τη συνεχή βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών ηλεκτρονικού εμπορίου, καθώς και τη διευθέτηση ενδεχόμενων διαφορών προς όφελος και των δύο μερών.

Επισημαίνεται  βέβαια ότι, αν και η Εταιρεία μας δίδει ιδιαίτερη βαρύτητα στη σχέση της με τους χρήστες, αυτή δεν είναι σε θέση να εγγυηθεί διαχρονικά την επίλυση όλων των αναφυόμενων ζητημάτων και των υποβληθέντων παραπόνων, στον βαθμό, στον χρόνο και με τον τρόπο που επιθυμεί ο εκάστοτε χρήστης. Τα σχόλια και οι προτάσεις σας είναι πάντοτε ευπρόσδεκτα.

22.3 Ρητά συμφωνείται με την παρούσα ότι σε περίπτωση που ασκηθεί κατά της Εταιρείας μας οποιαδήποτε αγωγή ή προβληθεί οιαδήποτε αξίωση, απορρέουσα από οποιασδήποτε μορφής δική σας παράβαση των παρόντων Γενικών Όρων και Προϋποθέσεων ή από οποιαδήποτε δραστηριότητα που σχετίζεται με το λογαριασμό σας ή από δραστηριότητα τρίτου προσώπου που έχει πρόσβαση στον παρόντα διαδικτυακό τόπο, χρησιμοποιώντας το δικό σας λογαριασμό, αναλαμβάνετε την υποχρέωση να παρέμβετε υπέρ της Εταιρείας σε τυχόν σχετική δικαστική διαδικασία, καθώς και να την αποζημιώσετε στην περίπτωση που αυτή υποχρεωθεί σε καταβολή οποιασδήποτε αποζημίωσης ή άλλης δαπάνης.